Годишен доклад на дейността за 2017

СДРУЖЕНИЕ “ОПЕРАЦИЯ ПЛЮШЕНО МЕЧЕ”

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

31 ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА

1.История

Сдружение “Операция Плюшено мече” е регистрирано първоначално в частна полза с решение на Софийски градски съд 230/2016 година от 14.05.2016 година. Впоследствие преминава в сдружение с обществена полза, считано от 12.05.2017 година. Седалището и адресът на управление се намира в град София, ул. Буря, №4, ап.8.
Членовете на управителния съвет са, както следва:

– Кристина Пламенова Христова
– Диана Ангелова Вангелова;
– Стоянка Танкова Дечева;
– Михаела Стефанова Стойкова
– Татяна Ганева

2. Цели

Изграждане на общественото съзнание за проблемите и нуждите на деца, лишени от родителски грижи и на деца в риск; Образоване, социализиране, и бъдеща професионална реализация на деца, лишени от родителски грижи и
деца в риск, чрез: предоставяне на възможности за емоционално, физическо, умствено, духовно и професионално развитие; изграждане на умения за социална активност на деца, лишени от родителски грижи и на деца в риск; устойчиво изграждане на ценности, характер и персонални качества като: увереност, упоритост, постоянство, търпение, организираност, поставяне на цели и тяхното постигане, позитивизъм, самоконтрол, овладяване на емоции, отговорност, грижа, комуникация, трудолюбие, дисциплина, борбен дух, целеустременост и т.н.; развиване на талантите и изразяване на личността; опознаване на културата и историята на Република България; подобряване на грамотността и обогатяване знанията на децата; осигуряване на обучения за работа и подкрепа за професионална реализация.

3. Средства

Организиране на дарителски инициативи за подкрепа на деца, лишени от родителска грижа и на деца в риск; Организиране на занимания за деца, лишени от родителска грижа и на деца в риск – арт терапии, училище за хобита, спортни занимания и културни инициативи; Организиране на посещения на обществени събития: фестивали,
карнавали, театрални постановки, кино прожекции, работилници и други подходящи за възрастта на децата социални събития; Организиране на Семинари, обучения, работилници, кръжоци, концерти, куклени постановки, литературно
четене и др. Насърчаване и асистиране на децата за участие в проекти, програми, – състезания и други мероприятия със състезателен характер; Друга спомагателна дейност, непротиворечаща на законите на Република България и международното право, както и други дейности, свързани с осъществяване целите на Сдружението.

4. Предмет на дейност

Подкрепа и съдействие за физическото, интелектуалното, духовно, емоционално и професионално израстване на деца, лишени от родителска грижа, както и на деца в риск. Изграждане на положителни примери за подражание, обучение и социални инициативи, които да доведат до трайната промяна на средата и битието на деца, лишени от родителска грижа и деца в риск.

Предмет на допълнителна стопанска дейност: Рекламна дейност – промотиране на събития, реклама и разпространение на брошури, издания, с цел популяризиране на дейността си и във връзка с предмета на дейност;
Представителство и посредничество на своите членове при осъществяване на предмета на дейност; Търговия с ръчно изработени продукти – сувенири, картички и др. произведения на изкуството.

5. Реализирани проекти през 2017 година

 

Проект “Подари подарък на дете”
Всяка година Сдружението организира набиране и раздаване на подаръци на деца от институции, за да посрещнат щастливи и обичани най-светлия празник – Коледа. През 2017 ние навършихме 10 години и сме раздали над 30 000 подаръка в цялата страна. Хиляди деца получават мечтаните подаръци от не по-малък брой доброволци. През 2017 година 8067 деца и младежи в неравностойно положение и възрастни с умствени увреждания от 416 институции във всички 28 региона в страната получиха своя коледен подарък от общо регистрирали се 13 898 дарителя на сайта на Сдружението https://plushenomeche.org/. Кампанията събра също така и материали, пособия, техника, храна и дрехи от първа необходимост, с цел подпомагане дейността на институциите, които предлагат социални услуги за деца и младежи лишени от родителски грижи, деца и младежи в риск, деца и младежи с увреждания и възрастни с умствени увреждания. С помощта на дарения от физически и юридически лица се организира и транспортът на подаръците и общите нужди до съответните институции от регионалните отговорници, които следяха да няма дете без подарък в съответната област от страната, за която отговаряха.

Регионалните отговорници за страната са:
Национален Координатор: Кристина Христова
Онлайн Координатор: Деница Симеонова
1. Бургас – Антония Кирева Бонева и Стоян Арабаджиев
2. Благоевград – Славина Георгиева
3. Варна – Николета Заркова и Иван Дянков
4. Видин – Мария Райкова и Ели Йосифова
5. Враца – Светлана Борисова
6. Велико Търново – Таня Трифонова
7. Габрово – Станислава Спасова
8. Добрич – Геновева Георгиева
9. Кюстендил – Стефани Божкова и Ирена Георгиева
10. Кърджали – Павлина Боева
11. Ловеч – Мария Кисьова
12. Монтана – Лилия Ангелова
13. Пазарджик – Иван Миленков
14. Плевен – Цветелина Иванова
15. Пловдив – Моника Василева
16. Перник – Кристина Христова
17. Разград – Полина Иванова
18. Русе – Полина Христова
19. Силистра – Миглена Славова
20. София регион – Маргарита Тодоринска и Петя Бараболова
21. София град – Мария Нончева
22. Смолян – Камелия Михайлова и Милка Манева
23. Сливен – Ивелина Иванова Станева и Пламена Йорданова
24. Стара Загора – Петя Станчева
25. Търговище – Цветелина Мирева
26. Хасково – Златка Толева
27. Шумен – Борислава Борисова
28. Ямбол – Деница Иванова
29. Каспичан град – Цветомира Мартиньон
30. Лом град – Паолина Макевеева
31. Свиленград град – Десислава Стойлова Кордова-Димитрова

Всички регионални отговорници са доброволци, избрани от УС и техните задължения включват:

1. Проучване на региона и намиране на още институции, които предлагат социални услуги за деца и младежи в риск, с увреждания, лишени от родителска грижа и възрастни с умствени увреждания;
2. Свързване, запознаване с кампанията и поддържане на контакт с директорите на тези институции;
3. Координиране между директори, дарители и екип от доброволци;
4. Събиране на списъци с точните желания на нашите бенефициенти от региона и нуждите на самата институция, в която са настанени те или която ползват;
5. Преглеждане, коригиране и публикуване на списъците с желания и нужди в сайта на сдружението: www.plushenomeche.org
6. Формиране на екип доброволци на местно ниво;
7. Осигуряване на пункт за събиране на подаръци и общи нужди;
8. Следене за пристигане на подаръците преди крайния срок;
9. Сортиране и подготвяне на подаръците за транспортиране до всички институции, част от Коледната кампания за тази година;
10. Намиране на транспорт или транспортиране лично от регионалните отговорници (в ситуации, в които нашите регионални нямат възможност финансово да покрият този разход, сдружението изпраща пари, за да покрие транспортните разходи);
11. Проверка за липсващи подаръци и публикуването на извънредни списъци, в случай, че има такива;
12. Купуването на липсващи подаръци от регионалните отговорници и/или екипа на място, в случай, че не може да бъде намерен дарител. (В такива ситуации, сдружението изпраща пари, за да бъде закупен липсващия подарък).
13. Организиране на дати и часове за посещения, с цел раздаване на подаръците преди Коледа;
14. Координиране на коли, доброволци и екип за конкретните посещения;
15. Транспортиране и раздаване на подаръците на място в институциите;
16. Подготвяне и подписване на приемо-предавателни протоколи между сдружението, като предало подаръците и даренията от името на дарители по списък (посочено в приложение 1) и институцията приела дарението.
17. Осигуряване на снимков материал от посещенията и раздаване на подаръците (при условие, че сме получили разрешение от институцията);
18. Публикуване на снимки от процеса на раздаване на подаръци + протоколите за дарение в регионалните страници на Коледната кампания;
19. Финална кореспонденция с дарители;

*Всички регионални отговорници и членове на екипи са доброволци и не получават никакво възнаграждение за труда и отделеното време. Сдружението покрива транспортни разходи и разходи по липсващи подаръци на местата, където самите доброволци, екип и регионални не могат да отделят от личните си средства за целта. Позицията регионален отговорник или член на екип не включва в задълженията си покриване на такъв тип разходи. Това се прави само при възможност и желание от страна на доброволците.

Статистика от Коледната кампания за 2017 година:

 

Видове бенефициенти, които са част от Коледната кампания:
1. Деца и младежи до 18 годишна възраст лишени от родителска грижа без увреждания – 1823;
2. Деца и младежи до 18 годишна възраст лишени от родителска грижа с увреждания – 956;
3. Деца и младежи с и без увреждания, ползващи социални услуги, които предоставят дневна грижа като: ЦОП, ДЦДУ, ЦСРИ и други – 3050;
4. Младежи над 18 годишна възраст с и без увреждания и възрастни с умствени увреждания: 1684;
5. Бебета – 235 (цифрата е относителна);
6. Деца и младежи от социално слаби семейства: 317;

Концерт по случай десет годишнината на „Операция Плюшено Мече“ беше организиран от нашите приятели от Мол Бургас Плаза:

Проект “Скритите таланти на България”

Менторската програма “Скритите таланти на България” цели всяка година да избира определен брой деца и младежа лишени от родителска грижа и от социално слаби семейства, с изявен талант и с помощта на ментори, частни учители, семинари, работилници, състезания и нужните материали да развием уменията на бенефициентите ни в избраната от тях сфера. Чрез платформата Timeheroes и канали те ни във facebook, както и чрез лични препоръки се избират ментори за децата и младежите, а финансирането се осъществява от дарения направени от фирми, компании, фондации и частни лица и от различни събития, като набиране на средства чрез платформата https://www.generosity.com, paypal и банковата сметка на сдружението.
Стъпките за развитието и стартирането на програмата:
Февруари 2017
Регионалните отговорници от Коледната кампания на сдружението се свързват с всички Центрове за Настаняване от Семеен Тип, Домове за Деца Лишени от Родителска Грижа и Центрове за Обществена Подкрепа за деца и младежи без увреждания между 7 и 18 годишна възраст и ги информират за стартиране на конкурса за набиране на талантливи кандидати за новата целогодишна менторска програма „Скритите таланти на България“ и как тези бенефициенти могат да участват в нея. Основните критерии за подбор бяха решени от УС на сдружението както следва:
– Училищен успех над 4.00 (изключение може да се направи при усмотрение на членовете на УС);
– Редовно посещение на училище и спазване на правилника там;
– Спазване на правилника на социалната услуга, която ползва или където е настанен младежа;
– Изявен талант в сферата на: рисуването, музиката, танца, спорта, науката, литературата и др.;
– Мотивационно писмо от участника и/или препоръка от директор, социален работник, учител, ментор, доброволец, психолог;
– Предоставяне на снимков материал на творби, участия, дипломи, награди и др.
– Желание за реализация и сериозност към програмата;
Март-Април 2017
Сдружението получава и събира всички кандидатури на потенциални участници в програмата.
Май 2017
А) Край на приемане на кандидатури за програмата.
Б) Членовете на УС свикват среща, в която се разглеждат кандидатурите и всеки член гласува за деца и младежи, които са подходящи за първата година от програмата;
В) За първата година бяха избрани следните участници:
1. Тони, 7г., лишен от родителска грижа, гр. София; талант – цигулка;
2. Асен, 17г., лишен от родителска грижа, гр. София, талант – народно пеене;
3. Крис, 17г., лишен от родителска грижа, гр. Бургас; талант – народни танци;
4. Млад художник, 17г., лишен от родителска грижа, гр. София; талант – рисуване;
5. Млада художничка, 17г., лишена от родителски грижи, регион Варна; талант – рисуване;
6 – 8. Александър, Илия и Лазар Ковачеви, 17г., тризнаци от социално слабо семейство, гр. Видин; талант – кану каяк;

Юни-Септември 2017
Изготвяне на програма за учебната 2017-2018 година:
– Подбор на частни учители и тяхната подготовка за работа с деца в неравностойно положение;
– Вид и брой посещения на уроци;
– Посещения на семинари, работилници, състезания, събития;
– Поставяне на цели от младежите в програмата и план за тяхната реализация;
– Подготовка за лични събития като концерти и изложби на младежите;
– Изготвяне на списък с материали за развитие на талантите на децата и младежите в програмата;
– Проучване и предложения за срещи между участниците и известни и успели личности, с цел мотивиране, насочване и успешна бъдеща реализация;
– Промотиране на програмата и участниците в нея;
– Подготовка на събитие за официалното откриване на „Скритите таланти на България“

Октомври 2017 – до днешна дата
– Официално събитие за откриване на първата година от „Скритите таланти на България“, където присъстваха: екипът на сдружението, децата и младежите от програмата с техни придружители и приятели, спонсори и дарители към програмата;
– Записване на участниците в програмата на частни уроци:
А) Асен започна да посещава уроци по: народно пеене 3 часа седмично(Бинка Добрева), солфеж два часа седмично(Кремена Митева) и пиано два часа седмично(Кристиана Герджикова);
Б) Младият художник започна да посещава курс по 3D анимация и дизайн 3 часа седмично при студио Grozen Ent. , които безвъзмездно дариха достъп до всичките си курсове за цялата учебна година; След успешно преминаване на първия курс, той изяви желание да работи по техника за рисуване на човешко тяло и по молба на директора на социалната услуга, където той е настанен, беше стартирана група по рисуване от трима младежи, които са настанени там. Всеки понеделник те работят с художник и преподавате Силвия Илкова;
В) Тони започна да посещава уроци по цигулка при Велян Ванков един час седмично;
Г) Младата художничка започна да посещава уроци по рисуване при Виолета Данева 4 часа седмично;
Д) Крис започна да посещава уроци по народни танци при Десислава Скъкълова три часа седмично;

*Месечни граждански договори се сключват с всички учители и се изплаща хонорар на месец в зависимост от броя часове взети през конкретния месец;

Октомври – Декември 2017
През първите три месеца от програмата участниците са посетили следните събития:
– Майсторски клас по народно пеене с Бинка Добрева при Лятна академия по изкуствата в Созопол;
– ComiCon – събитие за комикси, видео игри и други творчески изяви в света на 3D анимацията и дизайна;
– Тинейджърски семинар за личностно развитие „Към Същността“ ;
– Семинар за емоционална интелигентност на „Мини Машини“;

През първите три месеца на програмата участниците са получили следните материали и пособия за развитие на техните таланти:
– Лаптоп и професионален пад и писец за рисуване;
– Цигулка
– Материали за рисуване
– Три комплекта учебници за учебната 2017-2018
– Зимна спортна екипировка
– Три професионални гребла за кану каяк с рисуване
– Ваучери за храна

Цели поставени от екипа и участниците в програмата:
1. Асен – успешно кандидатстване в университет „Неофит Рилски“ в град Благоевград с профил „Народно пеене“; Индивидуален концерт;
2. Младият художник – успешно кандидатстване в университет „Натфиз“, НБУ или Националната Художествена Академия в София с профил „Илюстрация“ или „3D анимация и дизайн“; Авторска изложба; Реализация като художник;
3. Крис – успешно кандидатстване в Академия за Музикално, Танцово и Изобразително Изкуство в Пловдив с профил „Хореография“;
4. Младата художничка – успешно кандидатстване в Националната Художествена Академия в София с профил „Моден Дизайн“ или „Илюстрация“;
5. Александър, Илия, Лазар Ковачеви – успешно кандидатстване във Висше Военоморско Училище във Варна или Академия на МВР;
6. Тони – изграждане на ключови качества като: търпение, постоянство, упоритост, социализация и усвояване на учебния музикален материал и неговата имплементация;
Първата година от програмата завършва Юни месец. Подробна информация за развитието на талантите в първите четири месеца от програмата можете да намерите тук.

6. Отчет на даренията през 2017 година
Дата Сума Дарител Проект

ДАРЕНИЯ ПО БАНКОВ ПЪТ

03.01.17 140 Канго Клуб Стара Загора „Скритите таланти на България“
30.01.17 620 Фирма Алфадент „Скритите таланти на България“
30.01.17 210 Канго Клуб Деш Русе „Скритите таланти на България“
06.02.17 270 Канго Нова Варна „Скритите таланти на България“
07.02.17 200 Аеробик Център Севън Гоу „Скритите таланти на България“
10.02.17 84 Студио за Красота „Скритите таланти на България“
13.02.17 172 Малина Миладинова „Скритите таланти на България“
08.03.17 60 Анастасия Атанасова „Скритите таланти на България“
10.03.17 140 Камато Спорт „Скритите таланти на България“
15.03.17 209 Канго Джъмпс България „Скритите таланти на България“
16.03.17 240 Дриймикс ООД „Скритите таланти на България“
06.04.17 285 Иван Митов „Скритите таланти на България“
10.04.17 70 Магдалена Тодорова „Скритите таланти на България“
02.05.17 50 ЕТ БУГИ- Благовеста Костова „Скритите таланти на България“
05.05.17 186.15 Таня Трифонова „Скритите таланти на България“
30.05.17 173.70 Adil Chaudhary 72 K Model Town „Скритите таланти на България“
31.05.17 340 Maya Koleva „Скритите таланти на България“
23.06.17 20 Мирена Колева „Скритите таланти на България“
06.07.17 1470 Maya Koleva „Скритите таланти на България“
11.07.17 3911.66 Хенкел България ЕООД „Скритите таланти на България“
21.07.17 50 Мирена Петрова „Скритите таланти на България“
25.07.17 1600 Maya Koleva „Скритите таланти на България“
02.08.17 760 Maya Koleva „Скритите таланти на България“
18.08.17 1400 Христина Йончева „Скритите таланти на България“
22.08.17 40 Мирена Петрова „Скритите таланти на България“
11.09.17 260 Теодора Златанова „Скритите таланти на България“
23.10.17 660 НЕТПИК ЕООД „Скритите таланти на България“
24.10.17 20 Галя Ганева Войновска „Скритите таланти на България“
27.10.17 100 Мария Златева „Скритите таланти на България“
02.11.17 48.75 AZV-Diana Hristova „Скритите таланти на България“
03.11.17 2411 Prime Holding EAD „Скритите таланти на България“
06.11.17 20 Станислав Белчев Коледна кампания
06.11.17 20 Мартин Георгиев Коледна кампания
10.11.17 30 Мирена Стефанова Коледна кампания
15.11.17 200 Цветослав Христов Коледна кампания
15.11.17 585 Димо Симеонов Коледна кампания
20.11.17 1400 ОКИН България „Скритите таланти на България“
21.11.17 25 Никола Георгиев „Скритите таланти на България“
21.11.17 20 Юлияна Пожарска Коледна кампания
22.11.17 1000 Хенкел България ЕООД „Скритите таланти на България“
23.11.17 40 Мирена Петрова Коледна кампания
01.12.17 316 Марина Петкова Канго младежта към „Скритите таланти на България“
06.12.17 20 Теодора Тошева Коледна кампания
06.12.17 1291 Канго Джъмпс България – благотворително събитие
Канго младежта към „Скритите таланти на България“
06.12.17 1600 Пламена Дойчева „Скритите таланти на България“
13.12.17 80 Петър Бубичков Коледна кампания
13.12.17 500 Веселин Рашин „Скритите таланти на България“
21.12.17 200 Виктория и Алексадър Иванови „Скритите таланти на България“
22.12.17 490 Красен Томов „Скритите таланти на България“
22.12.17 30 Биляна Ивова Райнова „Скритите таланти на България“
28.12.17 1700 Dilmana Folkdance Group Copenhagen „Скритите таланти на България“
TOTAL: 25, 768.26

ДАРЕНИЯ ПРЕЗ PAYPAL (в евро)

Дата Сума Дарител Проект
24.10.17 1 Михаела Стойкова За стартиране на акаунта
24.10.17 10 Сюзън Кирилова „Скритите таланти на България“
01.11.17 20 Веселина Петрова „Скритите таланти на България“
01.11.17 5 Яница Иванова „Скритите таланти на България“
01.11.17 25 Phtotographs by Eve „Скритите таланти на България“
04.11.17 10 Стефан Нешев „Скритите таланти на България“
06.11.17 20 Николай Русев „Скритите таланти на България“
09.11.17 25 Петър Добрев „Скритите таланти на България“
09.11.17 5 Надя Трифонова „Скритите таланти на България“
15.11.17 15 Диана Пашова „Скритите таланти на България“
24.11.17 50 Радослав Лангазов „Скритите таланти на България“
28.11.17 25 Поля Маркова „Скритите таланти на България“
29.11.17 50 Виктория Копчева „Скритите таланти на България“
29.11.17 500 Гергана Аслански „Скритите таланти на България“
01.12.17 20 Десислава Иванова „Скритите таланти на България“
02.12.17 200 Веселина Джингарова „Скритите таланти на България“
02.12.17 100 Mike Newton „Скритите таланти на България“
02.12.17 15 Ann-Marie Simeonova „Скритите таланти на България“
05.12.17 20 Svilen Enev „Скритите таланти на България“
06.12.17 20 Lydia Batoulska „Скритите таланти на България“
08.12.17 50 Климент Тошев „Скритите таланти на България“
13.12.17 50 Михаил Дончев „Скритите таланти на България“
13.12.17 25 Gyunay Daud „Скритите таланти на България“
15.12.17 300 Борис Джингаров „Скритите таланти на България“
17.12.17 20 Стоян Кондов „Скритите таланти на България“
26.12.17 25 Вяра Гаврилова „Скритите таланти на България“
TOTAL: 1,606

ДАРЕНИЯ СЪБРАНИ ПРЕЗ GENEROSITY FUNDRAISING PAGE:
https://www.generosity.com/education-fundraising/the-hidden-talents-bg/x/15267913
( Даренията са в $ )

Дата Сума Дарител Проект
22.10.16 50 Rebecca Niederstadt Palm „Скритите таланти на България“
22.10.16 100 Winton Etz „Скритите таланти на България“
22.10.16 50 Sharon ehde „Скритите таланти на България“
23.10.16 50 Claire Isabel Soria Gondek „Скритите таланти на България“
23.10.16 50 Boyan Kostadinov „Скритите таланти на България“
25.10.16 20 Zornitsa Suchel „Скритите таланти на България“
25.10.16 50 Zhasmina Hristova „Скритите таланти на България“
25.10.16 25 TZVETOMIRA PASHOVA „Скритите таланти на България“
25.10.16 50 Christiane Karam „Скритите таланти на България“
27.10.16 20 Ryan Bridge „Скритите таланти на България“
30.10.16 10 Petya Barabolova „Скритите таланти на България“
01.11.16 50 Valentin Mezev „Скритите таланти на България“
01.11.16 100 VIKTORIYA AVRAMOVA „Скритите таланти на България“
02.11.16 20 Julie M Day „Скритите таланти на България“
03.11.16 50 Ivan Turmanov „Скритите таланти на България“
03.11.16 25 D.A. Avramova „Скритите таланти на България“
07.11.16 25 Ivelina Hristova „Скритите таланти на България“
09.11.16 50 Svilena Nasalevska „Скритите таланти на България“
10.11.16 13 Dragomir Neykov „Скритите таланти на България“
16.11.16 50 Mariyana Despodova „Скритите таланти на България“
17.11.16 70 Denica Vasileva „Скритите таланти на България“
17.11.16 70 Dimitar Angelov „Скритите таланти на България“
17.11.16 50 Ivanka Galabova „Скритите таланти на България“
18.11.16 50 Maria Kitanova „Скритите таланти на България“
19.11.16 5 Maya Kapelova „Скритите таланти на България“
24.11.16 25 Liliya Parapunska „Скритите таланти на България“
25.11.16 15 Kristina Dushkova „Скритите таланти на България“
25.11.16 40 Kristina Tsvetanova „Скритите таланти на България“
25.11.16 10 Petar Stoimchev „Скритите таланти на България“
26.11.16 20 Anna Gigova „Скритите таланти на България“
28.11.16 50 Desislava Pesheva „Скритите таланти на България“
28.11.16 50 Natalia Petkova „Скритите таланти на България“
30.11.16 20 KatrienVertongen „Скритите таланти на България“
04.12.16 20 Antoaneta Marinova „Скритите таланти на България“
06.12.16 10 Visa Electron „Скритите таланти на България“
10.12.16 10 M. Deykina „Скритите таланти на България“
11.12.16 95 Luca de Angeli „Скритите таланти на България“
14.12.16 50 M.Nikolova-Angelova „Скритите таланти на България“
20.12.16 100 Suzana Zankova „Скритите таланти на България“
22.12.16 50 Virdzhinia Marinova „Скритите таланти на България“
24.12.16 25 Galina Lalova „Скритите таланти на България“
24.12.16 200 James A. Barwood „Скритите таланти на България“
06.01.17 100 Tatyana Ganeva „Скритите таланти на България“
16.01.17 30 Antoniya Karakuleva „Скритите таланти на България“
09.05.17 50 Ludmila Todorova „Скритите таланти на България“
23.05.17 30 Eliza Iv. „Скритите таланти на България“
23.05.17 50 Anelia Karanova „Скритите таланти на България“
21.06.17 150 Delyana & Damyan Sardarevi „Скритите таланти на България“
25.06.17 15 Maria Georgieva „Скритите таланти на България“
18.07.17 10 Vania Boranova „Скритите таланти на България“
24.10.17 30 Kristina Shieva „Скритите таланти на България“
24.10.17 17 Magdalena Galbacheva „Скритите таланти на България“
25.10.17 50 Ludmila Todorova „Скритите таланти на България“
13.11.17 1000 Alexander Krustev „Скритите таланти на България“
29.11.17 100 Tsvetomira Popova „Скритите таланти на България“
07.12.17 10 Анонимен „Скритите таланти на България“
16.01.18 70 Trio Group Team „Скритите таланти на България“
21.03.18 – 125.25 Payment processing fee of the website
21.03.18 – 25 Non-U.S. wire fee
TOTAL: $ 3,454.75

942.57 лева бяха дарени от Групама Животозастраховане под формата на дрехи и обувки за Коледната кампания на сдружението.

Разходи 2016-2017
Коледна кампания 2017 – Гориво, подаръци, кетъринг – 1,522.10
Събитие за откриване на програмата – транспортни, хотел, кетъринг, зала, материали, украса, озвучаване – 961.44
Престой и транспорт – Престой и транспорт за участниците и от програмата техните предруцители по случай откриващото събитие – 785.00
Кариера с кауза – такса и рекламни материали – 81.42
Документи – такси за съд, ДАЗД, куриер – 432.83
НАП – осигуровки по 7 договора за 4 месеца – 2,572.83
Мениджър проекти – Заплата – септември – декември – 3,636.00
Менторска програма – уроци – пеене, танци, пиано, рисуване, солфеж, цигулка – 2,070.00
Менторска програма – други – м. клас, събитие, учебници, дрехи, гребла, лаптоп, цигулка – 6,317.84
Счетоводство за 2017 – хонорар за 12 месеца – 250.00
Банкови такси – месечни такси за подръжка на банкова сметка – 13х16лева, такси за международни и междубанкови преводи и такси от paypal – 582.90
TOTAL – 19,212.36

Съвместни събития с други организации:
През ноември 2017 година беше проведено благотворително спортно събитие с колегите ни от Kangoo Jumps Bulgaria, което имаше за цел да събере средства, които да използва за професионалното квалифициране на младежи над 18 години в неравностойно положение като инструктори по спорта Kangoo Jumps. Младежите ще бъдат избрани в периода септември 2018 – март 2019, след което практикуващи инструктори по Kangoo Jumps безвъзмездно ще ги обучат, а средствата ще бъдат използвани за набавяне на сертификат и екипировка. При успешното преминаване на обучението и получаване на сертификат, на младежите ще бъде предложена работна позиция като инструктори, където те ще могат да практикуват спорта и да получават възнаграждение за труда си. Идеята е да дадем възможност на млади спортисти в неравностойно положение да получат възможност за реализация. Проектът е част от програмата „Скритите таланти на България“. Сумата събрана по време на събитието, което се проведе на 26.11.2017, в Националната Спортна Академия, възлиза на 1291лв. В събитието се включиха както инструктори по Kangoo Jumps, Tabata, Combat Style и други спортове, така и известни личности. Сдружението получи и допълнително дарение по банков път от Мирена Петкова на стойност 315 лв