Институция Деца Нужди Доброволци Крайна дата
(ЦНСТДМУ - гр. Кюстендил) ЦНСТПЛУИ / Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост/- гр. Кюстендил
Кюстендил
0 25 0 09.12.2018
ЦНСТ "Сияние" - гр. Кюстендил
Кюстендил
0 9 0 09.12.2018
Център за социална рехабилитация и интеграция "Синева" - гр. Кюстендил
Кюстендил
0 5 0 09.12.2018
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца гр. Кюстендил
Кюстендил
0 13 0 09.12.2018
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНИ И ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ “ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ” гр. Кюстендил
Кюстендил
0 43 0 09.12.2018
Преходно жилище с. Преколница – гр. Кюстендил
Кюстендил
0 0 0 09.12.2018
Дом за пълнолетни лица с физически увреждания "Ильо Войвода"- гр. Кюстендил
Кюстендил
0 0 0 09.12.2018
Дом за деца лишени от родителски грижи "Олга Стоянова" - гр.Дупница
гр. Дупница
0 0 0 09.12.2018
ЦНСТ "Надежда" - гр.Дупница
гр. Дупница
0 0 0 09.12.2018
Дневен център за деца с увреждания - гр.Дупница
гр.Дупница
0 12 0 09.12.2018