Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Силистра 1 деца | 0 нужди
Дневен център за деца и младежи с увреждания, Силистра
2.
Силистра 0 деца | 0 нужди
Дневен център за стари хора, Силистра
3.
Силистра 65 деца | 0 нужди
Сдружение с нестопанска цел "Надежда за добро бъдеще" (бенефициенти - възрастни хора с умствени увреждания), Силистра
4.
Силистра 3 деца | 31 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1, Силистра
5.
Силистра 0 деца | 25 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, Силистра
6.
Село Айдемир 0 деца | 37 нужди
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства, село Айдемир
7.
Силистра 27 деца | 0 нужди
Фондация "Съпричастие" СС - Център за социална рехабилитация и интеграция, Силистра
8.
Село Айдемир 5 деца | 22 нужди
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, село Айдемир