Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Перник 0 деца | 0 нужди
Дневен Център за възрастни с увреждания - ДЦВУ
2.
Перник 0 деца | 19 нужди
Дневен Център за деца и младежи с увреждания - "Добро сърце"
3.
Перник 0 деца | 18 нужди
Защитено жилище за възрастни с лека умствена изостаналост
4.
Перник 0 деца | 210 нужди
Кризисен Център за деца - кв. Калкас
5.
Перник 0 деца | 178 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - ЦНСТ 2
6.
Перник 0 деца | 73 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - ЦНСТ 1
7.
Перник 0 деца | 0 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция - ЦСРИ П.У.Л.С.
8.
Перник 0 деца | 0 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция - ЦСРИ Перник
9.
Перник 0 деца | 4072 нужди
Център за настаняване от смеен тип за деца и младежи с увреждане с потребност от постоянна медицинска грижа - Бебета
10.
Перник 0 деца | 268 нужди
Кризисен Център - П.У.Л.С.