Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Перник 0 деца
Дневен Център за възрастни с увреждания - ДЦВУ
2.
Перник 0 деца
Дневен Център за деца и младежи с увреждания - "Добро сърце"
3.
Перник 0 деца
Защитено жилище за възрастни с лека умствена изостаналост
4.
Перник 0 деца
Кризисен Център за деца - кв. Калкас
5.
Перник 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - ЦНСТ 2
6.
Перник 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - ЦНСТ 1
7.
Перник 0 деца
Кризисен Център П.У.Л.С. 2
8.
Перник 0 деца
Център за настаняване от смеен тип за деца и младежи с увреждане с потребност от постоянна медицинска грижа - Бебета
9.
Перник 0 деца
Кризисен Център - П.У.Л.С.
10.
Перник 0 деца
Дневен Център за деца и младежи с увреждания -бебета
11.
Перник 0 деца
Център за социална рехабилитация и интеграция -ЦСРИ П.У.Л.С.
12.
Перник 0 деца
ДЕЦАТА НА САМОТЕН БАЩА ОТ С.РУДАРЦИ ОБЩ.ПЕРНИК