Институция Деца Нужди Доброволци Крайна дата
Дневен Център за възрастни с увреждания - ДЦВУ
Перник
38 38 0 07.12.2019
Дневен Център за деца и младежи с увреждания - "Добро сърце"
София
33 94 0 07.12.2019
Защитено жилище за възрастни с лека умствена изостаналост
Перник
8 33 0 07.12.2019
Кризисен Център за деца - кв. Калкас
Перник
6 715 0 07.12.2019
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - ЦНСТ 2
Перник
8 514 0 07.12.2019
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - ЦНСТ 1
Перник
12 144 0 07.12.2019
Център за социална рехабилитация и интеграция - ЦСРИ П.У.Л.С.
Перник
39 39 0 07.12.2019
Център за социална рехабилитация и интеграция - ЦСРИ Перник
Перник
53 54 0 07.12.2019
Център за настаняване от смеен тип за деца и младежи с увреждане с потребност от постоянна медицинска грижа - Бебета
Перник
17 8002 0 07.12.2019
Кризисен Център - П.У.Л.С.
Перник
5 452 0 07.12.2019