Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Перник 0 деца | 59 нужди
Дневен Център за деца и младежи с увреждания - "Добро сърце"
2.
Перник 0 деца
Защитено жилище за възрастни с лека умствена изостаналост
3.
Перник 0 деца | 96 нужди
Кризисен Център за деца - кв. Калкас
4.
Перник 0 деца | 280 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - ЦНСТ 2
5.
Перник 0 деца | 37 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - ЦНСТ 1
6.
Перник 0 деца | 12 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция - ЦСРИ Перник
7.
Перник 0 деца | 976 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждане с потребност от постоянна медицинска грижа - Бебета
8.
Перник 0 деца | 28 нужди
Кризисен Център - П.У.Л.С.
9.
Перник 0 деца
Център за социална рехабилитация и интеграция -ЦСРИ П.У.Л.С.
10.
Перник 0 деца | 40 нужди
Дневен Център за възрастни с увреждания - ДЦВУ
11.
Перник 0 деца
Център за специална образователна подкрепа -ЦСОП Даскалово
12.
Радомир 0 деца
Център за Обществена Подкрепа гр.Радомир
13.
Перник 0 деца | 71 нужди
Регионален Център за Подкрепа на Процеса на Приобщаващо Образование - РЦПППО Перник