Home

Terms Of Use

Terms Of Use

НАШИТЕ ДАННИ:
Добре дошли на страницата на най-мащабната благотворителна Коледна кампания за сбъдване на детски мечти за деца и младежи в неравностойно положение в България. Ние сме „Операция Плюшено Мече“ – сдружение в обществена полза/ с идеална цел. Седалище: София, жк. „Карпузица“, ул. Буря 4, ап. 8; Адрес на управление: София, ул. Камен Андреев 15-17, The Site, Зелен Етаж, No 230/2016, Булстат: 177 022 106, МОЛ: Михаела Стефанова Стойкова, тел. за контакт: 0888 044 009, email:info@plushenomeche.org

В този текст ще ни намерите като „Сдружение(то)“, „ние“, „нашият/нашата/нашите“ или „нас/на нас“). Съветваме Ви да прочетете внимателно настоящите Общи условия. Тук ще намерите отговори на много Ваши въпроси като например: правилата за използване на нашата страница и допълнителна информация за Вашите права. Използвайки www.plushenomeche.org (в текста по-долу „Страница/та“), независимо от начина на достъп и/или ползване (чрез персонален компютър, мобилно или друго устройство и т.н.), Вие потвърждавате, че сте прочели, разбирате смисъла и приемате настоящите Общи условия. Ние можем да изменяме или актуализираме тези Общи условия периодично и без предизвестие. В такива случаи актуалната версия винаги ще бъде достъпна на нашата Страница. Датата на последна актуализация ще бъде отбелязана в началото на настоящите Общи условия. Ако не сте съгласен/на с Общите условия, моля, не използвайте Страницата.

НАШАТА ДЕЙНОСТ:

Чрез Страницата Сдружението ръководи и развива два проекта за деца и младежи в неравностойно положение в България:
Благотворителна Коледна Кампания „Операция Плюшено Мече“
и
Целогодишна Менторска Програма „Скритите Таланти на България“.

А) Чрез Коледната Кампания и посредством всички потребители на Страницата, доброволно и лично регистрирали се в нея като дарители, нашият екип и Вие сбъдваме Коледните желания на деца и младежи: лишени от родителска грижа, с увреждания, от социално слаби семейства и такива в риск, както и възрастни хора с умствени увреждания. Нашите дарители използват платформата https://plushenomeche.org/otb/ , част от Страницата, за да изберат бенефициент, за когото лично да купят, опаковат, надпишат и изпратят подарък до предварително обявен наш пункт в конкретен регион или директно до институцията/адреса, където е настанен самия бенефициент. Това е дарителска акция – тя не е обвързана с покупка или търговска дейност от наша страна. Сдружението е само посредник между социални институции и услуги за деца и младежи в неравностойно положение и дарители от България и чужбина. Ние поемаме ангажиментът да координираме институциите и техния екип, нашите доброволци и всички дарители, за да създадем един светъл Коледен празник за онеправданите деца и младежи в България. Този проект е на 10 години и се ръководи и реализира изцяло посредством доброволчески труд, дарения и дарители.

Б) Целогодишната Менторска Програма „Скритите Таланти на България“ е програма за развитието на уменията на даровити деца и младежи, между 7 и 18 годишна възраст (изключение правят младежите над 18 годишна възраст, част от подкатегорията Бъдеще за Kangoo Младежта, които са над 18 годиншна възраст) и има за цел да даде шанс за професионална реализация (изграждане на ключови умения, кандидатстване във ВУЗ, намиране на стаж и работа) за бенефициенти лишени от родителска грижа и от социално слаби семейства. Програмата работи с определен брой участници всяка година (в зависимост от финансирането, с което Сдружението разполага за тази година) и предоставя: работа с обучен индивидуален ментор – доброволец, достъп до: частни уроци, семинари, работилници, състезания, конкурси, събития, нужни материали и мотивационни срещи с известни и успели личности. Индивидуална програма, която да отговаря на таланта, възможностите и поставените цели се изготвя за всеки младеж от екипа на Сдружението. Екипът на Сдружението следи за следването на програмата и развитието на участниците в нея.

В) Благотворителни събития с цел набиране на финансиране за нашите проекти: една от дейностите на Сдружението е организиране на различни видове благотворителни събития (пр.: концерт, комедийно шоу, благотворителен базар, изложба и др.), с цел набиране на дарения за ръководене и изпълнение на нашите проекти.

Г) Страницата предоставя информация за:
– История на Сдружението,
– Членове на Екипа и доброволци
– Нашите проекти и участниците в тях
– Развитие на дейността ни
– Нашите партньори, спонсори и приятели
– Предстоящи събития, благотворителни акции и проекти
– Начини за спонсориране на дейността ни
– Списък с имена и адреси на институции и услуги за деца, младежи и възрастни в неравностойно положение (включвайки се в Коледната кампания всяка такава институция или социална услуга се съгласява да използваме името, адресът и предоставените от тях списъци с първо име, пол, възраст и желание за Коледен подарък на техните потребители).
– Информация за участниците в „Скритите таланти на България“ (тази информация се публикува само с изрично писмено разрешение от родител, настойник, социална услуга/институция, ползвана от участника и гласи, че Сдружението може да ползва текстовия и снимков материал за Страницата, с цел промотиране на проекта и информиране на потребителите и дарители ни.)
– Снимков материал от нашите кампании и целогодишен проект (публикуваме само снимки, за които имаме разрешение от родител, настойник или институция, в която е настанен бенефициентът);
– Финансов отчет на Сдружението

Вашите лични данни и тяхната защита
Ние се ангажираме да защитим Вашите лични данни и неприкосновеността на Вашата информация. По-подробна информация за начина на събиране, използване и съхранение на Вашите данни и информация и ангажимента ни за тяхната защита ще откриете тук – политика на поверителност.

Сдружението е длъжно да съхранява личните данни, които даден потребител предоставя лично и по собствено желание през Страницата. Ние се задължаваме да НЕ предоставяме Вашите данни на трети лица и да НЕ ги ползваме за други цели, освен осведомяване и популяризиране на нашите проекти и наши предстоящи събития. Данните, които предоставяте при регистрация на акаунта си, се ползват единствено за целите на услугите, които предоставяме ние – Сдружението.

Сдружението прилага мерки за подсигуряване коректност, актуалност и сигурност на съдържанието и потребителските данни в сайта. Въпреки това, съществува риск.
Използвайки сайта, вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск. Сдружението не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието и информацията в сайта.
Сдружението не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.
Сдружението не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие на употребата на сайта.

Права на собственост върху Съдържанието
Всички текстове, графики, аудио, видео или фото файлове и информация, публикувани или достъпни на Страницата, както и всички авторски права, права върху търговски марки, дизайн и други права на интелектуална собственост върху тях (заедно наричани „Съдържание“), са наша собственост или собственост на нашите потребители, лицензодатели и/или доставчици на Съдържание. Това включва, без ограничение, Сдружението и оформлението на Страницата. Използвайки нашата Страница, Вие се съгласявате, че Съдържанието и неговите компоненти са достъпни единствено за лично ползване и не се разрешава тяхното копиране, възпроизвеждане, публикуване, разпространяване или предоставяне по какъвто и да било друг начин.
С изключение на случаите на разрешено използване на Съдържанието, описани по-горе, или съобразно изискванията на законодателството за защита на авторските права, Вие носите отговорност за получаването на всички необходими разрешения за използване Съдържанието и неговите компоненти, публикувани на Страницата. Това включва тези снимки, илюстрации и видео материали, които са лицензирани от трети лица. Ако желаете да получите информация за носителя на авторските права на конкретна снимка, илюстрация или видеоматериал, моля свържете се с нас на info@plushenomeche.org и ние ще Ви предоставим необходимата информация. Вие се задължавате да спазвате всички приложими законови правила и норми относно законосъобразното използване на Страницата. Вие нямате право да премахвате известията относно авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост от достъпните на Страницата материали.

Политика относно предоставяне на потребителско съдържание
Когато Вие като потребител, дарител, последовател, участник в наши кампании и проекти публикувате и споделите Ваша лична информация в публичното пространство и в нашите канали (facebook страници, Страницата www.plushenomeche.org, блог, youtube канал, instagram и други) като коментар, видео материал или под друга форма, бъдете предупредени, че до нея имат достъп всички интернет потребители в целия свят, и тази информация е достъпна чрез използване на независими търсачки.

Вие поемате всички рискове, свързани с публикуването на информация в интерактивните раздели на нашата Страница. За повече информация, прочетете графа „Политика за защита на личните данни”.

Материалите на потребителя представляват интелектуална собственост на съответния потребител. Публикувайки свои материали на Страницата, Вие като потребител, изрично предоставяте на Сдружението неизключително, безсрочно, неотменимо, необвързано със заплащането на авторски права, безвъзмездно за всички части на света и право за използване, възпроизвеждане, изменение, адаптация, публикуване, превод, създаване на производни, разпространение, предаване, изпълнение и визуализиране на Материалите на потребителя, включително на Вашето име, глас и образ, в цялост или частично и без ограничения във формата, в целия свят и чрез всички налични към момента медии или технологии, независимо дали са известни или предстои да бъдат изобретени в бъдеще, включително с цел бизнес реклама, реклама, маркетинг, търговия, популяризиране или за други сходни цели, както и неограничени права за сублицензиране на такива права, безсрочно и неограничено във всички точки на света. Материалите на потребителя не се считат за конфиденциални, като Сдружението няма задължение за опазване на поверителността на каквато и да е информация, в каквато и да е форма, която се съдържа в Материалите на потребителя.
Ние периодично ще следим публикуваните Материали на потребителя, но категорично не сме длъжни да ги регулираме и контролираме. Публикуваните в интернет Материали на потребителя, друго съдържание или материали на трети лица, не следва да се приемат за автентични, тъй като не са проверени и одобрени от нас. Изразените в тях възгледи и мнения не отразяват нашите виждания или ценности.
Ние имаме право да премахнем или блокираме достъпа до всякакви Материали на потребителя по всяко време. Например, това е възможно, когато имаме основателни съмнения, че потребител е нарушил закона (например, в случай на нарушаване на права на интелектуална собственост на трето лице или на задължение за поверителност). Ние не носим никаква отговорност, включително за обезщетение на щети или загуби, претърпени или причинени в резултат на подобни действия.
Ако имате въпроси относно Съдържанието или Материалите на потребителя, достъпни на нашата Страница, моля свържете се с нас на info@plushenomeche.org

Кодекс за поведение на потребителя
Този раздел дава общи насоки как да използвате Страницата, без да навредите на себе си или да нарошите правата на други потребители, което би могло да доведе до премахване на Вашите Материали. Периодични проверки на публикувани коментари, съдържание и публикации на нашите потребители ще бъдат извършвани с цел защита на нашите потребители. Това не означава, че е наше задължение постоянно да контролираме и редактираме съдържанието на комуникацията.
Молим Ви да проявявате уважение към нашата Страница, нейното съдържание и нашите потребители.
Използвайки нашата Страница, Вие се съгласявате да не:
• публикувате или огласявате по друг начин съдържание, което, по наша преценка, би могло да възпрепятства нормалното използване на Страницата от други потребители;
• нарушавате или подтиквате други към нарушаване на закона;
• публикувате или огласявате по друг начин съдържание, което, по наша преценка, е оскърбително, обидно, клеветническо, цинично, порнографско или със сексуален подтекст , незаконно, целящо сплашване, съставляващо нарушение на правилата за защита на личните данни и поверителността на информацията на трети лица или неприемливо по други причини;
• публикувате или огласявате по друг начин съдържание, което, по наша преценка, изобразява неприемливи актове на насилие;
• заплашвате или се държите по начин, който цели сплашване, упражнявате принуда, обиждате, клеветите, проявявате форма на дискриминация или унижение , нарушавате правата на други лица, включително правата на защита на личните им данни;
• извършвате или допускате извършването на деяния, които могат да съставляват закононарушение, увреждане или накърняване на авторски права, морални права, изпълнителски права, права върху дизайнерски разработки, търговски марки или други вещни права или права на интелектуална собственост на Фондацията, съответните титуляри на тези права, доставчици и/или лицензодатели или други трети лица;
• качвате съдържание, което не е Ваш авторски продукт;
• споделяте поверителна информация;
• предприемате действия, които увреждат или могат да увредят, възпрепятстват, прекратяват достъпа, затруднят функционирането, прекъснат или по друг начин попречат на функционирането на Страницата, публикуваните на нея материали или използвания софтуер или хардуер;
• получавате или се опитвате да получите неразрешен достъп до Страницата, части от нея или потребителски акаунти;
• получавате или се опитвате да получите лични данни, поверителна информация или пароли от трети лица, използващи Страницата;
• избягвате или се опитвате да избегнете използваните на Страницата филтри;
• предприемате действия, които могат да породят юридическа отговорност за Сдружението;
• изопачавате или публикувате невярна информация за нещо или някого;
• се регистрирате като или от името на друго лице, представяте за друго лице, опитвате да използвате чужда или фалшива самоличност или давате невярна информация за своята самоличност и възраст;
• публикувате или огласявате по друг начин съдържание, което съдържа финансова информация (напр. номера на банкови сметки, данни за кредитни или дебитни карти) или информация, която Ви индивидуализира или може да спомогне за идентификацията Ви (напр. имена, телефонни номера, имейл адрес, пощенски адреси или друга лична информация)
• умишлено прехвърляте данни, изпращате или качвате материали, които съдържат вируси, зловреден софтуер от вида на Троянски кон, „червеи”, „времеви бомби”, шпионски софтуер, приложения за следене на поведението на потребителя с цел непоискана реклама и други зловредни програми или сходни компютърни кодове, разработени с цел да увредят функционирането на компютърен софтуер, хардуер или на Страницата;
• продавате, рекламирате, популяризирате или изразявате откритата си подкрепа за продукти или услуги;
• използвате Страницата за изпращане на верижни писма, нежелана поща, „спам“ материали или други форми на групова комуникация.
Сдружението запазва правото да премахне коментари, публикации и материали на потребител, които е нарушил гореспоменатите правила. В случай, че видим нарушение на правилата или преценим, че предстой такова, Сдружението ведната ще премахне въпросното съдържание от Страницата и ще уведоми компетентните органи с молба за съдействие.
Забрана за „рамкиране“ на Страницата
Вие имате право да публикъвате линкове към нашата страница, само и единствено ако не подронвате нашата репутация или не ползвате линка за лична облага. Ние не даваме съгласието си да бъде публикуван наш линк, ако публикацията намеква или съобщава за съвместна дейност, подкрепа или партньорство, което ние не сме одобрили.
Поставянето на нашата Страница в „ рамка“ на друга Страница или създаването на линк към раздел на нашата Страница, различен от началната страница, са забранени.
Линкове към трети страни
Страницата предоставя линкове към страниците на наши партньори, спонсори, приятели, други неправителствени организации и техните дейности, акции и събития. Нашата Страница може да съдържа и линкове към страниците в интернет на трети лица, източници, наши спонсори, партньори и приятели.
В случай, че използвате тези линкове, Вие ще напуснете нашата Страница и ние Ви предупреждаваме, че не носим отговорност за тяхното съдържание и за всякакви въпроси или спорове, които могат да възникнат във връзка с тези страници.
Ние не носим отговорност за загуби или вреди, които могат да бъдат претърпени в резултат на използването на линкове и страници на трети лица. Съветваме Ви да се запознаете с общите условия за ползване и политиките за поверителност на страниците, които посещавате, тъй като нашите Общи условия и Политиката за защита на лични данни няма да бъдат приложими.
Запазваме си правото по всяко време да премахнем линк на нашата Страница.
• Моля, имайте предвид, че нашата Страница е предназначена за нетърговски цели и е разработена за лично ползване. Вие декларирате, че няма да използвате Страницата за търговски или бизнес цели, като Сдружението не носи и няма да носи никаква отговорност за загуба на печалба, бизнес, прекъсване на търговска дейност или загуба на бизнес възможности.
Други условия
Настоящите Общи условия и Политиката за защита на данните (която включва подробна информация за подхода ни към използването на „бисквитки“) съставляват пълния текст на постигнатото споразумение между Вас, в качеството Ви на потребител, и Фондацията във връзка с използването на Страницата и отменят всички предходни споразумения или уговорки, касаещи използването на Страницата.
Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.
Непредприемането на действия или забавата при упражняването на права и средства за защита по реда на настоящите Общи условия не представлява отмяна или отказ от такива права, правомощия или средства за защита. Отказът от права от страна на Фондацията се смята за действителен, единствено ако направен в писмена форма и е подписан от неин надлежно упълномощен представител.
Контакт с нас:
Ако имате въпроси, коментари или оплаквания във връзка с нашата Страница или настоящите Общите условия, моля, пишете ни на: info@plushenomeche.org